Saç neden dökülür?

Kategori : Genel, Güncel, Sağlık - Etiketler :, , , - Tarih : 16 Aralık 2013

1.521 defa okundu
FaceBook ta paylaş

Ka­dın­lar ve er­kek­ler için en önem­li gü­zel­lik/ya­kı­şık­lı­lık kri­te­ri ola­rak gö­rü­len ­lar gü­nü­müz­de eroz­yo­na uğ­ra­mış du­rum­da. Be­sin des­te­ği tak­vi­ye­le­ri, ge­rek­li ba­kım ve uy­gu­la­ma­la­rın ça­re­siz kal­dı­ğı du­rum­lar­da ar­tık dev­re­ye an­ti-agin­gi gi­ri­yor. Yön­te­min uy­gu­la­yı­cı­sı Dr. Hü­se­yin Kandulu  ‘çı­kar­ta­n’ yön­tem­le­ri açıkladı.

Saç yaş­lan­ma­sın­dan ne­yi an­la­ma­lı­yız?

Gü­nü­müz­de ge­ne­tik özel­lik­ler­den baş­la­ya­rak, bes­len­me­den tek­no­lo­ji kul­la­nı­mı­na, ki­şi­lik özel­lik­le­rin­den (stres­li ki­şi­lik ve stres­li iş­ler) sa­ça uy­gu­la­nan yan­lış ürün ve ba­kım­la­ra ka­dar pek­çok fak­tör söz­ ko­nu­su.

Saç genç­leş­tir­me te­da­vi­leri ne­ler­dir?

Gün­cel ola­rak saç tel­le­ri­ni güç­len­dir­mek ve yıp­ranmış saçları tedavi etmek için kişinin kendi kanı ile hazırladığımız ve saça enjekte ettiğimiz PRP (platelet rich plazma) yöntemini uygulamaktayız. Bu yöntemin en temel etkisi saç köklerine vücudun onarıcı hücrelerini davet ederek bu bölgede yenilenme ve gençleşme sağlıyor olmasıdır. Bunu yanın­da ge­rek­li du­rum­lar­da me­di­kal te­da­vi­ler ve me­zo­te­ra­pi yön­tem­le­ri­ni ge­rek gö­rür­sek uy­gu­la­ya­bil­mek­te­yiz.

SAÇ EKİMİNDE 2 ANA YÖNTEM VAR

Saç eki­min­de kaç yön­tem var?

Saç eki­min­de iki ana yön­tem var. Bi­rin­cisi FU­T o­la­rak bi­li­nen saç kök­le­ri­nin en­se böl­ge­sin­den cer­ra­hi ke­si ya­pı­la­rak alın­dı­ğı ve greft­le­re ay­rıl­dı­ğı yön­tem­dir. Da­ha gün­cel ve sık­lık­la uy­gu­la­dı­ğı­mız FU­E yön­te­min­de ise bir mo­tor yar­dı­mı ile en­se böl­ge­sin­den saç greft­le­ri tek tek alı­nır ve ekim uy­gu­la­nır. İki yön­tem ara­sın­daki en te­mel fark bi­rin­de cer­ra­hi ke­si ol­ma­sı öte­kin­de ol­ma­ma­sıdır.

Ekim kaç ya­şın­dan iti­ba­ren ya­pı­la­bi­lir?

Saç ekim iş­le­mi halk ara­sın­da kel­lik te­da­vi­si ve­ya saç azal­ma­sı­nı te­da­vi et­mek için uy­gu­la­nan yön­tem ola­rak bi­lin­me­si ne­de­ni ile yaş ara­lı­ğı­nı sor­mak ve de­ğer­len­dir­mek çok man­tık­lı. An­cak biz­ler saç nak­li­ni sadece kellik tedavisi için uygulamıyoruz. Geçirilmiş travmalara (yanıklar, trafik kazaları, iş kazaları) bağlı saçlı alanda, kaşlarda, kirpiklerde ve sakal bıyık bölgelerinde kayıplarla sıklıkla karşılaşmaktayız. Böyle durumlar söz konusu olduğunda kişinin sosyal hayatına rahatlıkla devam edebilmesi için ekim işlemini yaş gözetmek­si­zin uy­gu­lu­yo­ruz. Kla­sik an­dro­je­nik kel­lik­ler­de ise ki­şi­nin saç dö­kül­me­si ço­ğun­lu­kla er­gen­lik dö­ne­mi son­ra­sın­da baş­la­ya­bi­li­yor. Şah­si yak­la­şı­mım alt­ta ya­tan her­han­gi bir saç has­ta­lı­ğı yok­sa açıl­ma­nın da­ha ba­şın­da ekim iş­le­mi­nin ya­pıl­ma­sı yö­nün­de.

DOLGUNLUK İÇİN SAÇ EKTİRENLER VAR

Kadınlar da saçlarının daha dolgun görünmesi için saç ektiriyorlar mı?

Tabii ki çoğunlukla birçok bayan hastamızın arzusu daha sık ve dolgun saçlar. Çok ciddi saç dökülme problemi olan bayan hastalarımız ve sıklaştırma isteyen bayan hastalarımıza saç ekim işlemini rahatlıkla uygulamaktayız.

Buna saç gençleştirme yöntemi diyebilir miyiz?

Saç ekim işlemi sonrası bay ve bayan hastalarımızda zaten bir gençliğe dönüş elde etmekteyiz. Bununla birlikte saçların çoğalmasını saç gençleştirme olarak da ifade etmek mümkün. Ancak saçın kendi yapısını gençleştirmek, güçlendirmek için uyguladığımız çok özel tedavi yöntemlerimiz de mevcut.

KAYNAK ENSONHABER

Yorum Yaz

Yorum yapmak için üye girişi yapmanız lazım.

Facebook Sayfamızı Beğen

Menü